O projekcie

ATJ Lingwista Sp. z o.o. zrealizuje projekt

„Włącz się społecznie i zawodowo” RPMA.09.01.00-14-f770/20-00
w okresie styczeń – grudzień 2022

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia jeśli spełniasz poniższe kryteria:

 • masz ukończone 18 lat i jesteś w wieku aktywności zawodowej
 • zamieszkujesz na terenie województwa mazowieckiego
 • jesteś bezrobotny/na lub bierny/a zawodowo
 • korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.3.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujesz się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 120 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w woj. wielkopolskim bez zatrudnienia będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania, w terminie IX.2019r. – VIII.2020

OFEROWANE WSPARCIE:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów dla wszystkich Uczestników/czek Projektu.
 2. Praca socjalna dla wszystkich Uczestników/czek Projektu.
 3. Trening kompetencji psychospołecznych: warsztaty grupowe 20h/ grupa , konsultacje indywidualne 10h/UP
 4. Poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna skierowane dla 10UP i ich otoczenia x 8m-cy x 8h/m-c
 5. Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników/czek Projektu
 6. Szkolenia zawodowe przyczynią się do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników/czek Projektu. We wsparciu udział weźmie 24 Uczestników/czek projektu zgodnie z przeprowadzoną Diagnozą Potrzeb.
  W ramach szkolenia oferujemy stypendium szkoleniowe oraz refundację kosztów dojazdu.
 7. Staż zawodowy (trzy miesięczny/ 1 Uczestnik/czka Projektu), który przyczyni się do nabycia doświadczenia zawodowego, które podniesie ich wartość na rynku pracy. Wsparciem zostanie objętych 24 Uczestników/czek Projektu.

REKRUTACJA:

 1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w okresie styczeń – luty 2022r. w czterech etapach na terenie całego województwa mazowieckiego (I etap: przegotowanie i udostępnienie dokumentów rekrutacyjnych; II etap: promocja; III etap: przyjmowanie i zbieranie zgłoszeń; IV etap: weryfikacja kryteriów rekrutacyjnych)
 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty z zasadą bezstronności oraz równości i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie składając komplet dokumentów rekrutacyjnych
  w postaci:
 4. Regulamin uczestnictwa
 5. Formularz zgłoszeniowy;
 6. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
 7. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 8. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób zarejestrowanych w PUP;
 9. Zaświadczenie z ZUS o nieobjęciu ubezpieczeniem społecznym i emerytalnym w przypadku osób niezarejestrowanych w PUP;
 10. Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych;
 11. Zaświadczenie z OPS o korzystaniu ze świadczeń/ kwalifikacji do korzystania ze wsparcia OPS.
 12. Etapy rekrutacji:
  I etap – weryfikacja kompletności dokumentów oraz kwalifikowalności pod względem spełnienia kryteriów formalnych
  grupy docelowej
  II etap – przyznanie punktów premiujących dla Kandydatów/ek spełniających wymogi formalne:

– osoba korzystająca z PO PŻ – 6 pkt

– kobieta – 2 pkt

– osoba niepełnosprawna – 3 pkt


W przypadku takie samej liczby punktów u 2 lub więcej osób pierwszeństwo będą mieć osoby osoby w gorszej sytuacji zidentyfikowanej przez psychologa (mi.in. wielodzietność, finanse, czas pozostawania bez pracy, intensywność korzystania z pomocy społecznej, niepełnosprawność).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) bądź na adres mailowy: biuro@lingwista.org.pl.

Dane kontaktowe dostępne w zakładce KONTAKT


Kwota dofinansowana: 602.947,00